Пропустить доступные курсы

Доступные курсы

“Og’ir atletika” fani kuch sifatlarni rivojlantirish va klassik dast va siltab ko’tarish turlari bo’yicha nazariy va amaliy bilimlari o’z ichiga olgan.

Suzish mutaxassisligining 3 kursi uchun “Suzish nazariyasi va uslubiyati" fanining mazmuni suzish bo’yicha mutaxassis (trener) mustaqil ishlashida kasbiy pedagogik bilim, malaka va ko’nikma hosil qilish, suzish mashg'uloti amaliyoti va uslubiyatini, suzish  texnikasini, yuqori  malakali suzuvshilar tayyorgarligini, aholini suzish bo’yisha jismoniy tayyorgarligi mavzularini qamrab olgan.

Valeologiya – bu inson salomatligi to'g'risidagi fan bo'lib, inson kamolotining muhim tarkibiy qismini, huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini o'rganadi. Mustaqillik e`lon qilingan kundan boshlab, ma'naviy va jismoniy sog'lom avlodni voyaga yetkazish, tarbiyalash,  har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishdir.

Анатомия составляет теоретическую  основу медицины и изучает закономерности строения и развития человеческого организма в связи  с его функциями и влиянием условий существования.

Valeologiya – bu inson salomatligi to'g'risidagi fan bo'lib, inson kamolotining muhim tarkibiy qismini, huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini o'rganadi. Mustaqillik e`lon qilingan kundan boshlab, ma'naviy va jismoniy sog'lom avlodni voyaga yetkazish, tarbiyalash,  har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishdir.

Содержание курса специализации по предмету «Теория и методика фехтования» предусматривает формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых специалисту (тренеру) по фехтованию для самостоятельной работы.

«Теория и методика специальных образовательных предметов» (ТиМСОП), на ряду с другими разделами теории и методики физического воспитания и спорта, призвана через  свое  содержание  обеспечить  студентам  необходимый  уровень  теоретических  и методических  знаний  о  paционaльных  путях,  методах  и  приемах  профессиональной деятельности преподавателя физической культуры, раскрыть в структуре и содержании   этой деятельности условия  успешной  реализации    образовательных,  воспитательных  и оздоровительных задач физического воспитания. 

Содержание курса специализации по предмету «Теория и методика плавания» предусматривает формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых специалисту (тренеру) по плаванию для самостоятельной работы.

Futbol sport turining nazariy va amaliy asoslarini o‘zlashtirishdan iborat.

Magistrlarning tadqiqot yo‘nalishini to‘g‘ri tanlashdan, mavzularni to'g'ri shakllantirish, amalga oshiriladigan tadqiqotning maqsad va vazifalarini aniqlashtirishdan boshlab, yig‘ilgan ilmiy ma’lumotlarning tahlili va umumlashtirilishigacha - hamma asosiy bosqichlari hamda ketma-ketligiga oid kasbiy-pedagogik malaka va ko‘nikmalarni hosil qilish hamda shakllantirishga qaratilgan. 

Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlari usuliyati hamda ularga metodologik yondashishni asoslash vazifasini o‘zlashtirishdan iborat. 

Chеt (ingliz) tiliga o`rgatishdan asosiy maqsad ularni ixtisosligi bo`yicha o`z fikrini ingliz tilida yozma va og`zaki tarzda bayon qila oladigan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashdir. 

Sport pedagogik amaliyotda sportchilarning sport natijalarini tahlil qilish asosida  sportdagi o‘lchash, baholash texnikasi bo‘yicha umumnazariy bilimlar tizimi  malakalarini rivojlantirish va matematik - statistik uslublar yordamida hisoblash natijalarini  tahlil qilishni, shuningdek  jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanib aholini sog‘lomlashtirish va umumiy jismoniy tarbiya hamda sportga oid yo‘nalishlarni rivojlantirish vosita va yo‘llarini o‘rgatish.

Amaliy xorijiy til kursining o`qitilishidan asosiy maqsad - ixtisosligi bo`yicha o`z fikrini xorijiy tilda yozma va og`zaki tarzda bayon qila oladigan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashdir. 

Sport pedagogik amaliyotda sportchilarning sport natijalarini tahlil qilish asosida  sportdagi o‘lchash, baholash texnikasi bo‘yicha umumnazariy bilimlar tizimi  malakalarini rivojlantirish va matematik - statistik uslublar yordamida hisoblash natijalarini  tahlil qilishni, shuningdek  jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanib aholini sog‘lomlashtirish va umumiy jismoniy tarbiya hamda sportga oid yo‘nalishlarni rivojlantirish vosita va yo‘llarini o‘rgatish.

O‘yin texnikasi, taktikasi, mashg‘ulot o‘tkazish, musobaqalarni tashkillashtirishga oid kasbiy-pedagogik malaka va ko‘nikmalarni hosil qilish hamda shakllantirishga qaratilgan.

Psixologiya fanining muhim sohalaridan biri bo’lib, uning yordamida sportchi psixikasining o’ziga xos xususiyatlari haqidagi to’liq ma’lumotlar to’plash imkoniga ega bo’linadi. 

Gandbol nazariyasi va uslubiyati fani gandbol sport turi bo‘yicha pedagog-murabiylarni tayyorlashda etakchi va asosiy ixtisoslik fani sifatida o‘rgatiladi. 

    Basketbolga oid kasbiy-pedagogik bilim, malaka va ko’nikmalarni mukammal o’zlashtirish, bo’lajak kadrlarni ta’lim muassasalari, bolalar va o’smirlar sport maktablari uchun zarur bo’lgan kasbiy maxoratlarini ta’minlash, basketbolning texnik-taktik harakatlariga o’rgatish asoslarini, mashg‘ulotlarni rejalashtirish va o’tkazish, sportchilarni tayyorgarlik xolatlarini nazorat qilish, basketbolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish, musobaqalarni tashkil qilish va o’tkazish bo‘yicha  ilmiy-pedagogik  bilimlar berishdan iborat.

     “Jismoniy tarbiya va sport tarixi ” fani jahon xalqlari madaniy tarixining bir qismidir. Bu fan qadimgi zamondan to hozirgi kungacha bo‘lgan davrlarda jahon xalqlarining jismoniy tarbiya va sport tarixi, sport turlarini kelib chiqishi, rivojlanishi, taraqqiyoti, halqaro sport va olimpiya xarakati tarixini o‘rganish bilan birga,  soha qonuniyatlari, tizimlari to‘g‘risidagi nazariy bilimlarni o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, bugungi kunda ta’lim samaradorligini oshirish masalasini hal etishga qaratilganligi bilan dolzarbdir.

         Voleybolga oid kasbiy-pedagogik bilim, malaka va ko’nikmalarni mukammal o’zlashtirish, bo’lajak kadrlarni ta’lim muassasalari, bolalar va o’smirlar sport maktablari uchun zarur bo’lgan kasbiy maxoratlarini ta’minlash, voleybolning texnik-taktik harakatlariga o’rgatish asoslarini, mashg‘ulotlarni rejalashtirish va o’tkazish, sportchilarni tayyorgarlik xolatlarini nazorat qilish, voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish, musobaqalarni tashkil qilish va o’tkazish bo‘yicha  ilmiy-pedagogik  bilimlar berishdan iborat.

   Spоrt pеdаgоgik аmаliyotdа spоrtchilаrning spоrt nаtijаlаrini tаhlil qilish аsоsidа spоrtdаgi o’lchаsh tехnikаsi to’g’risidа umumnаzаriy bilimlаr tizimini tаshkil etish, spоrt mеtrоlоgiyasining nаzаriy аsоslаrini vа mаtеmаtik-stаtistik uslublаri yordаmidа hisоblаshgа o’rgаtish.

Inson psixologiyasining umumiy psixologik konuniyatlarini, shaxs va voqelik, shaxs va jamiyat, shaxs va predmetlar olami orasidagi munosabat, vokelikni anglashi, olamni psixologik tahlili, psixologik hodisalarning kechishi, psixologiyaning tarixiy va nazariy rolini jamiyatda olib borilayotgan ishlar orqali amalga oshirishga qaratilanligan.

Basketbolga oid kasbiy-pedagogik bilim, malaka va ko’nikmalarni mukammal o’zlashtirish, bo’lajak kadrlarni ta’lim muassasalari, bolalar va o’smirlar sport maktablari uchun zarur bo’lgan kasbiy maxoratlarini ta’minlash, basketbolning texnik-taktik harakatlariga o’rgatish asoslarini, mashg‘ulotlarni rejalashtirish va o’tkazish, sportchilarni tayyorgarlik xolatlarini nazorat qilish, basketbolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish, musobaqalarni tashkil qilish va o’tkazish bo‘yicha  ilmiy-pedagogik  bilimlar berishdan iborat.

Basketbolni rivojlanishi, basketbolga o‘rgatish (o‘qitish) nazariyasi va uslubiyati, basketbolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish masalalari bo‘yicha etarli va zarur bilim oladi. 

Qqadimgi olimpiya o‘yinlari tarixi, xalqaro sport va olimpiya harakati tarixi bilan tanishtiradi. 

Psixologiya tarixi metodini tushunish umumiy psixologiya va sotsiologiya predmetini tushunishga bog‘liqligini o‘rganish.

Anatomiya - odam organizmining shaklini, tuzilishini, uning rivojlanish jarayonini o’rganadigan fandir. Bu fan organizmning  tashkil etuvchi har bir tizimiga tegishli a`zolarini joylashuvini, tuzilishini bajaradigan funksiyalari bilan bog’langan va jinsiy tafovutlarni hisobga olgan holda, shuningdek atrof-muhitning a`zolar tuzilishi hamda vazifasiga bo’lgan ta`sirini o’rganadi.

        Chеt (ingliz) tiliga o`rgatishdan asosiy maqsad ularni ixtisosligi bo`yicha o`z fikrini ingliz tilida yozma va og`zaki tarzda bayon qila oladigan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashdir. 

    Hozirgi zamon ekologiyasining dolzarb masalalari, ekologik muhitning inson sog’ligiga va sportchilar salomatligini saq’lash va jismoniy ish q’obiliyatini oshirishga ta'sirini, ekologik muammolarni hal etish maq’sadida atrof-muhitni muhofaza q’ilish, tabiiy rеsurslardan oq’ilona foydalanishni o’rgatishdan iborat

Fiziologiya va sport fiziologiyasi organizmning tinch va turli faol xolatlarida uning azolarini ishlashini va ishlash imkoniyatlarini safarbar qilish qobiliyatlarini urgatadi.Bu esa trenirovka rejalarini va organizmni jinsi,yoshi va individual xususiyatlariga kura ishlash xolatlarini yaxshilash,funksional rezervlarini shakllantirishda umumiy asos xisoblanadi

     Qadimgi zamondan hozirgi kungacha bo‘lgan davrlarda jahon xalqlarining sport turlarini kelib chiqishi, rivojlanishi, taraqqiyoti, halqaro sport va olimpiya xarakati tarixini, hamda soha qonuniyatlari, tizimlari to‘g‘risidagi nazariy bilimlarni o‘rganishga bugungi kunda ta’lim samaradorligini oshirish masalasini hal etishga qaratilgan.

     O'zbekiston tarixi faninig maqsadi yosh avlod ongida insoniyat uchun eng muhim bo'lgan ma'naviyatni shakllantirish hamda yanada yuksaltirish, ular ongida yuksak ma'naviy fazilatlarni shakllantirish jarayonida milliy ong va sog’lom fikrni uyg’otish, tarixiy xotiraning yoshlarimizni Vatanga sadoqat hamda millatparvarlik ruhida tarbiyalashdagi mislsiz ahamiyatini ifoda etish, o'z taqdiri va kelajagini barpo etadigan yosh avlodni yangi jamiyatni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan g’oyalar asosida tarbiyalashga qaratilgan. 

     Целью данной курса является  освещение проблем о понятии идеи, которая является основой идеологии и целью существования нашего государства, через призму всех видов знания: научной, философской, религиозной, эзотерической.

      Анатомия составляет теоретическую  основу медицины и изучает закономерности строения и развития человеческого организма в связи  с его функциями и влиянием условий существования.

Данный курс содержит  основы кинематики и динамики, биомеханику двигательного аппарата человека, биодинамику двигательных качеств, биомеханику локомоций, а также биомеханические основы спортивно-технического мастерства.

Олий таълимнинг Давлат таълим стандарига кўра Жисмоний тарбия институтида даволаш жисмоний тарбияси фанини ўқитишда организмдаги патологик ўзгаришлар, касалликларни келиб чиқиш сабаблари ва уларни олдини олиш, даволашда қўлланадиган даволаш жисмоний тарбияси тадбирларини белгилаш ва уларни қўллаш ҳақидаги маълумотлар билан таништирилади. 

Информатика и информационные технологии в настоящее время преподаются во всех образовательных учреждениях республики и в том числе в УзГосИФК. Необходимость к такой дисциплине как "Информатика и информационные технологии" является требованием времени и его развитие определяется техническими и технологическими возможностями человечества.

Воздействие физических упражнений на организм человека является сложным физиологическим, психологическим и биологическим процессом. При использовании лечебной физической культуры учитываются достижения в области медицины, психологии и биологии.

Данный курс содержит  основные статистические методы обработки результатов измерений, методики измерений и планирование исследований с применением выше названных методов в области физической культуры и спорта.

Жисмоний тарбия ва спорт педагоги касбий фаолиятининг оқилона йўллари, усул ҳамда услублари тўғрисидаги назарий ва амалий билимларнинг зарур даражасини таъминлаб бериш, бу фаолиятнинг таълимий, тарбиявий ва соғломлаштирувчи вазифаларни муваффақиятли амалга ошириш  ва  таълим самарадорлигини ошириш масаласини хал этишга қаратилган.

«Введение в специальность» повышает уровень  теоретических  и методических  знаний  о  paционaльных  путях,  методах  и  приемах   профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту, раскрыть в структуре и содержании   этой деятельности условия  успешной  реализации    образовательных,  воспитательных  и оздоровительных задач физического воспитания. 

    Повышение духовной культуры личности, развитие самосознания личности, пробуждению чувства личной ответственности за свое самосовершенствование

     «Основы Олимпийских знаний» изучает закономерности возникновения и развития олимпийского движения, научно-теоретические основы становления олимпийских идеалов и принципов олимпизма, специфические особенности олимпийских игр и олимпийского движения.  

     Изучение основ правовых дисциплин и законотворческой базы нашей страны является актуальным в свете выполнения требований  строящегося демократического правового государства и гражданского общества, и, в то же время, важным звеном программы Государственного образовательного стандарта в высшем образовании Республики. В связи с этим учебная дисциплина «Правоведение. Изучение Конституции Республики Узбекистан», намеченная для обучения студентов, специализирующихся в области физического воспитания и спорта, охватывает в себя спектр таких важных тематик как основы государства и права, основы различных отраслей права, структура и принципы Конституции Республики Узбекистан, основы законодательной, исполнительной и судебной власти, основные права и обязанности граждан, а также правовые основы взаимоотношений общества и личности в Узбекистане.

В учебный курси содержится материал, который поможет специалистам ознакомиться с основами черчения и строительством спортивных сооружений.  Также включены необходимые сведения о габаритах и размерах спортивных площадок, количество необходимого оборудования.

Данный курс содержит  исторические сведения о развитии спортивных сооружений, основные размеры и оборудование наиболее популярных и распространенных спортивных сооружений  и основы проектирования, планирования сети и эксплуатации спортивных сооружений.

    "Физиология и спортивная физиология" является важной частью знаний выпускника физкультурного вуза о функционировании организма человека в покое и при разнообразных физических нагрузках,является методологической основой для разработки тренировочных режимов и коррекции функциональных состояний организма,формирования функциональных резервов в соответствии с половыми,возрастными и индивидуальными особенностями,а также климатическими условиями.

Qadimgi zamondan to hozirgi kungacha bo‘lgan davrlarda jahon xalqlarining jismoniy tarbiya va sport tarixi, xalqaro sport va olimpiya harakati tarixini o‘rgatadi.